Artikkelit

Artikkelit eivät ole oikeudellisia neuvoja ja niissä on tiettyjä yksinkertaistuksia. Merkurius ei ota vastuuta miltään osin, mikäli artikkelien perusteella tehdään joitakin toimenpiteitä tai jätetään tekemättä joitakin toimenpiteitä. Kirjoittajat antavat mielellään tarkempia tietoja artikkeleissa käsitellyistä asioista

Apulaistietosuojavaltuutetun ratkaisu vaatii muuttamaan evästekäytäntöjä: suostumusta evästeisiin ei voi antaa selainasetuksissa

Evästeitä (engl. cookies) käytetään vakiintuneesti useilla nettisivuilla ja tuskin kukaan on välttynyt erilaisilta ponnahdusikkunoilta, joissa joko ilmoitetaan evästeiden käytöstä tai pyydetään hyväksymään evästeiden käyttö. Käytäntö on evästeiden suhteen varsin kirjavaa, mikä on osittain johtunut tulkintaeroista eri viranomaisten kesken kansallisesti ja EU-tasolla.

Koronavirus force majeure -esteenä

Uusi koronavirus SARS-CoV-2 (”koronavirus”) ja sen aiheuttama pandemiaksi muuttunut tauti COVID-19 on aiheuttanut kysymyksiä sopimusjuristeille. Onko koronavirus ylivoimainen este eli niin sanottu force majeure? Kuka siihen voi vedota? Mitä tästä aiheutuu?

Komissiolta tiedonanto koskien suorahankintojen oikeutusta koronakriisissä

Koronan vaikutuksista eri toimialueille ja erilaisiin juridisiin kysymyksiin on kirjoitettu runsaasti. Tietoa on paljon, mutta samalla myös epävarmuutta. Julkisten hankintojen osalta koronatilanteeseen reagoimista vaikeuttaa julkisiin hankintoihin sovellettava lainsäädäntö, jossa liikkumavaraa esimerkiksi sopimuksen muuttamisessa on vähemmän kuin tavallisten sopimusten kohdalla. Tästä huolimatta myös toimialoilla, joita koskee hankintalainsäädäntö, käytäntö edellyttää tässä tilanteessa joustoja, jotta kriisin ratkaisemiseksi tarvittavat tavarat, palvelut tai rakennusurakat pystytään hankkimaan.

Voidaanko julkisia hankintasopimuksia muuttaa koronavirusepidemian takia?

Viime aikoina eri alojen toimijat ovat joutuneet miettimään, miten koronavirusepidemia ja sen aiheuttamat toimenpiteet, kuten yleisötapahtumien rajoittaminen sekä koulujen, työpaikkojen tai jopa kokonaisten kaupunkien tai muiden alueiden sulkeminen ja karanteeniin asettaminen vaikuttavat liiketoimintaan ja solmittuihin sopimuksiin. Myöskään julkiset hankintasopimukset eivät ole immuuneja koronavirusepidemialle ja sen aiheuttamille äkillisille muutostarpeille. Äkilliset muutostarpeet voivat koskea myös yleensä määräajaltaan pitkiä julkisia hankintasopimuksia, varsinkin jos viranomaisten asettamilla määräyksillä on olennaisia vaikutuksia sopimusvelvoitteiden täyttämiseen.

GDPR-sakkoja satelee – Suomessa selvitty toistaiseksi huomautuksilla

Tietosuoja-asetusta, tai tuttavallisemmin GDPR:ää, alettiin soveltaa sellaisenaan koko EU:n ja ETA:n alueella toukokuussa 2018. Alkujärkytyksen jälkeen suurimmat pelot asetuksen mukanaan tuomista muutoksista sekä etenkin paljon puhutuista ”miljoonasakoista” tuntuvat laantuneen ja asettuneen asianmukaisiin uomiinsa.

Katsaus korkeimman oikeuden ratkaisukäytäntöön vuonna 2019

Voiko ikuisen sopimuksen irtisanoa? Miten tulee menetellä, jotta työsuhteen päättämissopimus ei olisi pätemätön? Millaisella tarkkuudella velka tulee yksilöidä vanhentumisajan katkaisemiseksi?

Uudet Incoterms 2020 -ehdot käyttöön ensi vuoden alussa

Incoterms-ehdot ovat kansainvälisessä kaupassa käytetyt Kansainvälisen kauppakamarin ICC:n laatimat toimitusehdot. Ehdot sisältävät yhteensä 11 erilaista vaihtoehtoista toimitustapalauseketta. Toimitustapalau-sekkeilla sovitaan myyjän ja ostajan kesken siitä, kumpi vastaa kauppatavaran kuljettamisesta, kuljetuskus-tannuksista sekä siitä, jos tavara vahingoittuu kuljetuksen aikana.

Työntekijän kuuleminen ja irtisanomisen toimittaminen kohtuullisessa ajassa

Mikä merkitys on kuulemisen viivästymisellä työntekijästä johtuvasta syystä? Korkein oikeus on syyskuussa ratkaissut tapauksen, jossa on välillisesti linjattu työsuhteen päättämisen yhteydessä tapahtuvan työntekijän kuulemisen pelisääntöjä ja sen merkitystä irtisanomisen toimittamiseen lain vaatimassa kohtuullisessa ajassa.

Yksityisten osakeyhtiöiden osakepääomavaatimus poistui heinäkuun alussa

Heinäkuun ensimmäisenä päivänä tuli voimaan osakeyhtiölain (”OYL”) muutos, jolla muutettiin osakeyhtiön vähimmäisosakepääomavaatimusta. Aikaisemmin yksityisen osakeyhtiön vähimmäisosakepääoman on tullut olla 2.500 euroa, mutta lainmuutoksella yksityisten osakeyhtiöiden vähimmäisosakepääomavaatimus poistettiin. Julkisten osakeyhtiöiden vähintään 80.000 euron osakepääomaa koskeva edellytys säilyi ennallaan.

Tosiasiallisten edunsaajien rekisteröintivelvollisuus alkaa 1.7.2019

Yhtiöillä kuten myös mm. yhdistyksillä, säätiöillä ja uskonnollisilla yhdyskunnilla on nykyisen rahanpesulain (laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä 444/2017) mukaan velvollisuus ylläpitää täsmällisiä ja ajantasaisia tietoja ns. tosiasiallisista edunsaajistaan. Tosiasiallisella edunsaajalla tarkoitetaan rahanpesulain mukaan luonnollista henkilöä, joka viime kädessä omistaa suoraan tai välillisesti suuremman kuin 25 % osuuden oikeushenkilöstä, käyttää suoraan tai välillisesti suurempaa kuin 25 % osuutta oikeushenkilön äänioikeuksista tai muulla tavoin käyttää tosiasiallisesti määräysvaltaa oikeushenkilössä.

Välimiesmenettelylainsäädännön uudistaminen käynnistyi vuoden 2019 alussa – elinkeinoelämä toivoo uuden hallituksen vievän uudistuksen loppuun

Oikeusministeri Antti Häkkänen ilmoitti 25.1.2019 välimiesmenettelylain uudistamisen käynnistämisestä todeten seuraavaa: ”Luottamus riidanratkaisun toimivuuteen ja oikeuksien toteutumiseen nousee yhä tärkeämmäksi tekijäksi yritystoiminnan ja investointien kannalta. Välimiesmenettely tarjoaa yrityksille kilpailukykyisen tavan riidanratkaisuun.”

In-house-järjestelyt hankintalainsäädännössä – onko sidosyksikkö aina sidosyksikkö?

Elinkeinoelämässä on viime aikoina esitetty kritiikkiä siitä, etteivät yksityiset yritykset pysty tasapuolisesti kilpailemaan julkisen sektorin omistamien yhtiöiden kanssa. Kritiikkiä on esitetty erilaisista ulkoistusjärjestelyistä ja ns. konsernin sisäisistä hankinnoista, joihin julkisia hankintoja koskeva lainsäädäntö asettaa omat reunaehtonsa. Hyvänä esimerkkinä ulkoistusjärjestelyistä on Paraisten kaupungin ruokapalvelutoiminnan luovutus, jota markkinaoikeus arvioi maaliskuussa 2019 antamassa päätöksessään.

Uutta tietosuojalainsäädäntöä tulossa voimaan

Eduskunta on 13.3.2019 pitämässään täysistunnossa hyväksynyt hallituksen esityksen laiksi terveys- ja sosiaalitietojen toissijaisesta käytöstä (HE 159/2017). Eduskunta hyväksyi lain lopulta muutettuna sosiaali- ja terveysvaliokunnan ehdotuksen mukaisena. Laki odottaa vielä presidentin vahvistusta, eikä tarkkaa voimaantuloajankohtaa ole vielä tiedossa. Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietinnössä lain voimaantulopäiväksi on ehdotettu 1. huhtikuuta 2019, mutta todennäköisesti voimaantulo tulee tästä vielä hieman venymään.

EU:n tuomioistuimen ennakkoratkaisu vahingonkorvausvelvollisten määrittämisestä asfalttikartellissa

Euroopan unionin tuomioistuin on 14.3.2019 antanut tuomion korkeimman oikeuden pyytämään ennakkoratkaisuun asfalttikartelliin liittyvässä vahingonkorvausoikeudenkäynnissä. Asian taustalla on vuosina 1994 – 2002 Suomessa toiminut asfalttikartelli, jolla sovittiin maanlaajuisesti markkinoiden jakamisesta, hinnoista ja tarjousten tekemisestä urakoiden yhteydessä. Korkein hallinto-oikeus määräsi asfalttikartellista yhteensä yli 82 miljoonan euron seuraamusmaksut kartelliin osallistuneille yrityksille vuonna 2009.

Brexit vaikuttaa lukuisiin sopimuksiin – toimi nyt

Iso-Britannian parlamentti hylkäsi 12.3.2019 jo toistamiseen pääministeri Mayn EU:n kanssa neuvotteleman Brexit-sopimuksen, mikä ajoi Britannian jälleen epävarmuuden tilaan. Tällä hetkellä varmaa on ainoastaan se, että mikäli EU ja Britannia eivät saa sovittua lisäajasta Brexit-neuvotteluille, Britannian EU-jäsenyys päättyy ilman siirtymäaikaa ja Britanniasta tulee kertarysäyksellä EU:n ulkopuolinen maa 30.3.2019 klo 01.00 Suomen aikaa.

Artikkelit

Artikkelit eivät ole oikeudellisia neuvoja ja niissä on tiettyjä yksinkertaistuksia. Merkurius ei ota vastuuta miltään osin, mikäli artikkelien perusteella tehdään joitakin toimenpiteitä tai jätetään tekemättä joitakin toimenpiteitä. Kirjoittajat antavat mielellään tarkempia tietoja artikkeleissa käsitellyistä asioista