Artikkelit

Artikkelit eivät ole oikeudellisia neuvoja ja niissä on tiettyjä yksinkertaistuksia. Merkurius ei ota vastuuta miltään osin, mikäli artikkelien perusteella tehdään joitakin toimenpiteitä tai jätetään tekemättä joitakin toimenpiteitä. Kirjoittajat antavat mielellään tarkempia tietoja artikkeleissa käsitellyistä asioista

Uudet Incoterms 2020 -ehdot käyttöön ensi vuoden alussa

Incoterms-ehdot ovat kansainvälisessä kaupassa käytetyt Kansainvälisen kauppakamarin ICC:n laatimat toimitusehdot. Ehdot sisältävät yhteensä 11 erilaista vaihtoehtoista toimitustapalauseketta. Toimitustapalausekkeilla sovitaan myyjän ja ostajan kesken siitä, kumpi vastaa kauppatavaran kuljettamisesta, kuljetuskus-tannuksista sekä siitä, jos tavara vahingoittuu kuljetuksen aikana.

Uudet Incoterms 2020 -ehdot otetaan käyttöön 1.1.2020 alkaen ja ne syrjäyttänevät vähitellen nykyisin ylei-simmin käytetyt Incoterms 2010 -ehdot. Incoterms-ehdot eivät tule automaattisesti kauppasopimuksen osaksi, vaan niiden käyttö edellyttää aina nimenomaista viittausta vuosiluvulla täsmennettyyn Incoterms -ehtoon sekä nimenomaiseen toimituslausekkeeseen.

Mikä muuttuu?

Incoterms 2020 -ehdot pysyvät pääosin samanlaisina verrattuna edellisiin Incoterms 2010 -ehtoihin. Kuten aiemminkin, toimitustapalausekkeet on jaettu E-, F-, C- ja D -lausekkeisiin siten, että E-lausekkeista kohti D-lausekkeita siirryttäessä myyjän velvollisuudet jatkuvasti lisääntyvät. Vaikka toimituslausekkeissa ei tapahdu suuria muutoksia, on seuraavat asiat hyvä pitää mielessä:

1. DAT-toimituslauseke on nimetty uudelleen DPU:ksi. Näkyvin muutos Incoterms 2020 -ehdoissa on uudelleennimetty DPU-toimitusehto. Vanha DAT-kirjainyhdistelmä tuli sanoista delivered at ter-minal ja uusi DPU puolestaan sanoista delivered at place unloaded. Muutoksella on uusissa ehdois-sa haluttu korostaa sitä, että toimitus voi tapahtua missä vain, eikä ainoastaan vastaanottoterminaa-lissa. Itse toimituslausekkeen sisältö ei kuitenkaan muutu uudelleennimeämisen yhteydessä.

2. Kustannusten listaaminen. Käyttäjäystävällisyyden lisäämiseksi jokaisen toimituslausekkeen lop-puun on Incoterms 2020 -ehdoissa lisätty uusi kohta, josta löytyy listattuna kaikki myyjän ja ostajan vastuulla olevat kustannukset.

3. Todistus tavaroiden lastauksesta. FCA-toimitusehtoon lisätään uusi valinnainen lisäsäännös, jon-ka mukaan osapuolien niin sopiessa ostajan tulee omalla kustannuksellaan kehottaa kuljettajaa toi-mittamaan myyjälle asiakirja, jolla ilmoitetaan tavaroiden olevan lastattuna kulkuneuvoon. Ehto lisä-tään Incoterms-ehtoihin nyt ensimmäistä kertaa, mutta käytännössä ostajat ja myyjät ovat käyttä-neet kyseistä toimintatapaa jo vuosien ajan.

4. Myyjän tai ostajan suorittama kuljetus. Incoterms 2020 -ehdoissa tunnistetaan ensimmäisen ker-ran tilanne, jossa myyjä tai ostaja itse kuljettaa tavaran omalla ajoneuvollaan. Aiemmissa ehdoissa oletuksena on ollut, että tavaran kuljettaa kolmas osapuoli.

5. Kuljetusten turvallisuusvaatimukset ja niistä aiheutuvat kustannukset. Kuljetusten turvallisuus-toimenpiteet ovat jatkuvasti lisääntyneet ja menettelytapoja kuljetusten turvallisuuden takaamiseksi on koottu erinäisiin kansainvälisiin puitesopimuksiin, jotka määräävät muun muassa konttien pakol-lisista seulonnoista. Myyjälle ja ostajalle nämä toimenpiteet aiheuttavat lisää kustannuksia, joiden jakautumista Incoterms 2020 -ehdoissa halutaan selventää. Pääsääntöisesti turvallisuusjärjestelyistä aiheutuvat lisäkustannukset kuuluvat samalle osapuolelle, joka muutenkin vastaa kuljetukseen liitty-vistä kustannuksista.

6. Vakuutusturva. Eräissä toimitusehdoissa myyjän vastuulla on tavaran vakuuttaminen kuljetuksen ajaksi. Uusissa Incoterms -ehdoissa CIP-toimituslauseketta (carriage and insurance paid to) käytet-täessä tulee huomioida, että vakuutusturvan taso on noussut Incoterms 2010 -ehdoissa vaaditusta. Muissa toimituslausekkeissa, joissa vakuuttaminen on myyjän vastuulla, vakuutusturvan taso pysyy ennallaan.

Incoterms-ehdot eivät poista tarvetta muille kauppaehdoille. Incoterms-ehdoilla ei sovita esimerkiksi tavaran ominaisuuksista, omistusoikeuden siirrosta, maksuehdoista, sovellettavasta laista tai sopimuksen rikkomi-sesta aiheutuvista seuraamuksista ja näistä tulee muistaa sopia aina erikseen. Huolellisen myyjän tuleekin Incoterms-toimituslausekkeiden käytön lisäksi aina pyrkiä lisäämään kauppasopimukseen itselleen edulliset sopimusehdot, kuten myyjän vahingonkorvausvastuuta rajoittava vastuunrajoituslauseke sekä myyjälle edul-linen maksuehto.

Julkaistu 27.11.2019

jussi lampinen

Jussi Lampinen, Partner | CFO

lotta lampinen

Lotta Lampinen, Lawyer

Artikkelit

Artikkelit eivät ole oikeudellisia neuvoja ja niissä on tiettyjä yksinkertaistuksia. Merkurius ei ota vastuuta miltään osin, mikäli artikkelien perusteella tehdään joitakin toimenpiteitä tai jätetään tekemättä joitakin toimenpiteitä. Kirjoittajat antavat mielellään tarkempia tietoja artikkeleissa käsitellyistä asioista