Artikkelit

Artikkelit eivät ole oikeudellisia neuvoja ja niissä on tiettyjä yksinkertaistuksia. Merkurius ei ota vastuuta miltään osin, mikäli artikkelien perusteella tehdään joitakin toimenpiteitä tai jätetään tekemättä joitakin toimenpiteitä. Kirjoittajat antavat mielellään tarkempia tietoja artikkeleissa käsitellyistä asioista

Kilpailukieltosopimuksia koskeva lakimuutos hyväksytty eduskunnassa

Eduskunta on eilen hyväksynyt työsopimuslain kilpailukieltosopimuksia koskevan lakimuutoksen ja uuden lain on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2022. Kilpailukieltoja käsittelevän työsopimuslain 3 luvun 5 §:n suurin muutos koskee työnantajan velvollisuutta maksaa työntekijälle korvausta kilpailukielloista. Jatkossa työnantajan tulee maksaa työntekijälle korvausta rajoitusajan pituudesta huolimatta, kun aiemmin ainoastaan yli kuuden kuukauden mittaisista kilpailukielloista on tullut maksaa työntekijälle kohtuullinen korvaus. Muutoksen myötä korvauksen suuruus myös tulee suoraan laista.

Olemme kirjoittaneet ehdotetuista muutoksista tarkemmin marraskuussa 2020 julkaistussa artikkelissamme, jonka pääset lukemaan täältä . Eduskunta on hyväksynyt hallituksen esitykseen sisältyvät lakiehdotukset muuttamattomina.

Työnantajien on tärkeää huomioida, että vuoden mittaisen siirtymäajan jälkeen myös ennen uuden lain voimaantuloa sovittuihin kilpailukieltoihin sovelletaan uuden lain säännöksiä. Työnantajien kannattaa varautua uuden lain mukanaan tuomiin muutoksiin käymällä läpi alla olevassa muistilistassa mainitut asiat:

1. Työntekijöiden kanssa tehtyjen kilpailukieltosopimusten läpikäynti

Kilpailukieltosopimuksia on voitu solmia työntekijöiden kanssa erillisinä sopimuksina tai ne voivat olla suoraan työsopimusten ehtoina. Myös muita kuin kilpailukielloksi nimettyjä sopimuksia tai sopimusehtoja voidaan pitää työsopimuslain 3 luvun 5 §:ssä tarkoitettuina kilpailukieltosopimuksina, mikäli sopimuksen tai sopimusehdon tosiasiallinen sisältö rajoittaa työntekijän oikeutta siirtyä kilpailevan työnantajan palvelukseen tai harjoittaa tällaista toimintaa omaan lukuunsa.
Työsopimusten läpikäynnille on hyvä varata riittävästi aikaa, jotta mahdolliset kilpailukieltojen irtisanomiset ehditään tehdä siirtymäajan kuluessa, eli viimeistään 31.12.2022.

2. Tarpeettomiksi arvioitujen kilpailukieltojen irtisanominen

Mikäli työnantajan arvion mukaan kilpailukielloille ei ole enää lainkaan tarvetta, tai sellaista tarvetta, että niistä kannattaisi maksaa lain määrittämä korvaus, kilpailukiellot voidaan siirtymäajan kuluessa irtisanoa työnantajan yksipuolisella ilmoituksella ilman irtisanomisaikaa. Kilpailukiellot voidaan irtisanoa myös siirtymäajan päättymisen jälkeen, mutta tällöin irtisanominen tulee voimaan vasta lain mukaisen irtisanomisajan (vähintään kolmasosa rajoitusajan pituudesta ja kuitenkin aina vähintään kaksi kuukautta) kuluttua. Tuolloin kilpailukieltosopimusta ei voi irtisanoa enää työntekijän irtisanomisilmoituksen jälkeen, ellei tästä erikseen hänen kanssaan sovita.

3. Työsopimuspohjien läpikäynti

Vanhojen työsopimusten läpikäynnin lisäksi yrityksessä mahdollisesti käytössä olevat työsopimuspohjat ja -mallit kannattaa päivittää kilpailukieltoehtojen osalta. Korvausvelvollisuuden laajentuessa kannattaa viimeistään varmistaa, ettei kilpailukieltoja solmita epähuomiossa turhaan valmiita työsopimusmalleja käytettäessä. Työsopimusmallien tulisi ohjata käyttäjiään siihen, että kilpailukiellon kohdalla tehdään aina tapauskohtainen harkinta, jossa arvioidaan, täyttyvätkö kilpailukiellon edellytykset juuri kyseisen työntekijän kohdalla ja onko kilpailukiellosta saatava hyöty riittävä suhteessa siitä koituvaan korvausvelvollisuuteen.

Mahdollisten mallipohjien tarkistaminen on suositeltavaa tehdä jo tämän vuoden aikana ennen uuden lain voimaantuloa. Kilpailukieltoihin, jotka on solmittu uuden lain voimaantulon jälkeen, sovelletaan alusta asti uuden lain säännöksiä sellaisinaan, eivätkä siirtymäajan säännökset sovellu, eli tällaisia kilpailukieltoja ei esimerkiksi voida irtisanoa päättymään ilman irtisanomisaikaa.
Julkaistu 11.11.2021

heli piksila-rantanen width=

Heli Piksilä-Rantanen, Partner

lotta lampinen

Lotta Lampinen, Lawyer

ida koskinen

Ida Koskinen, Lawyer

Artikkelit

Artikkelit eivät ole oikeudellisia neuvoja ja niissä on tiettyjä yksinkertaistuksia. Merkurius ei ota vastuuta miltään osin, mikäli artikkelien perusteella tehdään joitakin toimenpiteitä tai jätetään tekemättä joitakin toimenpiteitä. Kirjoittajat antavat mielellään tarkempia tietoja artikkeleissa käsitellyistä asioista