Artikkelit

Artikkelit eivät ole oikeudellisia neuvoja ja niissä on tiettyjä yksinkertaistuksia. Merkurius ei ota vastuuta miltään osin, mikäli artikkelien perusteella tehdään joitakin toimenpiteitä tai jätetään tekemättä joitakin toimenpiteitä. Kirjoittajat antavat mielellään tarkempia tietoja artikkeleissa käsitellyistä asioista

Uutta tietosuojalainsäädäntöä tulossa voimaan

Laki terveys- ja sosiaalitietojen toissijaisesta käytöstä

Eduskunta on 13.3.2019 pitämässään täysistunnossa hyväksynyt hallituksen esityksen laiksi terveys- ja sosiaalitietojen toissijaisesta käytöstä (HE 159/2017). Eduskunta hyväksyi lain lopulta muutettuna sosiaali- ja terveysvaliokunnan ehdotuksen mukaisena. Laki odottaa vielä presidentin vahvistusta, eikä tarkkaa voimaantuloajankohtaa ole vielä tiedossa. Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietinnössä lain voimaantulopäiväksi on ehdotettu 1. huhtikuuta 2019, mutta todennäköisesti voimaantulo tulee tästä vielä hieman venymään.

Hallituksen esityksen mukaan lain tavoitteena on luoda modernit ja yhtenäiset ehdot terveys- ja sosiaalitietojen käyttämiselle erityisesti tutkimus- ja kehittämistoiminnassa. Suomessa viranomaisilla on hallussaan kansainvälisesti tarkasteltuna mittavat ja laadukkaat tietovarannot, joita ei tähän mennessä esityksen mukaan ole pystytty vielä hyödyntämään riittävästi.

Nyt voimaantulevassa laissa toissijaisella käytöllä tarkoitetaan henkilötietojen käyttöä muussa käyttötarkoituksessa, kuin siinä, mitä varten henkilötiedot on alun perin tallennettu. Lähtökohtana on, että terveys- ja sosiaalitietojen toissijainen käyttö edellyttää käyttölupaa, jonka myöntämisestä päättää jatkossa keskitetty lupaviranomainen ja joka samalla myös vastaa tietojen luovutuksesta. Laki samalla laajentaa sosiaali- ja terveystietoaineiston käyttömahdollisuuksia, sillä tieteellisen tutkimuksen ja tilastoinnin lisäksi käyttö on laissa määritellyin reunaehdoin mahdollista myös esimerkiksi innovaatiotoimintaan ja opetukseen. Lisäksi laki mahdollistaa eri tietolähteistä saatavien tietojen yhdistelyn ja "yhden luukun periaatteella" helpottaa sekä nopeuttaa aineiston hankkimista.

Laki yksityisyyden suojasta työelämässä

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen voimaantulosta huolimatta henkilötietojen käsittelystä työsuhteen yhteydessä säädetään Suomessa edelleen erikseen yksityisyyden suojasta työelämässä annetulla lailla (ns. työelämän tietosuojalaki,759/2004).

Lakia on kuitenkin päivitetty vastaamaan GDPR:n vaatimuksia ja nämä muutokset astuvat voimaan 1.4.2019 (laki 347/2019). Kovin merkittäviä muutoksia lakiin ei ole tulossa, vaan kyse on pääosin täsmentävistä tai teknisluonteisista muutoksista. Laissa esimerkiksi täsmennetään sitä, että työnantaja voi kerätä työntekijän tietoja ilman työntekijän suostumusta vain laissa erikseen säädellyissä tapauksissa, ja että työntekijän terveydentilaa koskevien tietojen käsittelyn perustetta ja tarvetta on arvioitava uudelleen vähintään viiden vuoden välein.

Julkaistu 28.3.2019.

tommi harma

Tommi Härmä, Counsel

ida koskinen

Ida Koskinen, Lawyer

Artikkelit

Artikkelit eivät ole oikeudellisia neuvoja ja niissä on tiettyjä yksinkertaistuksia. Merkurius ei ota vastuuta miltään osin, mikäli artikkelien perusteella tehdään joitakin toimenpiteitä tai jätetään tekemättä joitakin toimenpiteitä. Kirjoittajat antavat mielellään tarkempia tietoja artikkeleissa käsitellyistä asioista